இனியவை நாற்பது விரிதரவு

 • இனியவை நாற்பது

  இந்நூல் பதினெண்கீழ்க்கணக்கில் உள்ள 'நாற்பது' என முடியும் பெயர் கொண்ட நான்கு நூல்களில் இரண்டாவதாகும்

 • அறிமுகம்

 • சொற்தரவு

 • பாடல்

 • இணைய அகராதி

  >

  இனியவை நாற்பதுக்கு என உருவாக்கப்பட்ட முதல் இணையவழி அகராதி

 • பாடல்விளக்கம்

 • இலக்கண உரைஅறிமுகம்
 • பதிவிறக்கம்