சொல்       நூல்  இலக்கணம்   

    
             

     


உள்ளீடு செய்க

தெரிவு செய்க
© முனைவர் கா.உமாராஜ், துணைப் பேராசிரியர், மொழியியல் துறை, மதுரைக் காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை